Kommandokamp 2021 Vrywaring

Volgens ons reglemente herinner ons U weer aan die verklaring wat u as ouer/voog teken met die inskrywing van u kind as Voortrekker (L1 vorm).

 1. Ek as ouer/voog van ‘n jeuglid bevestig dat:
  Ek my vergewis het van die grondslag, wese en doelstellings van Die Voortrekkers soos uiteengesit in die lidmaatskapbrosjure en toestemming verleen dat my kind daaraan blootgestel mag word en onderneem om hom/haar daarin te ondersteun.
 2. Ek aanvaar dat die beginsels wat in die lidmaatskapbrosjure vervat is as basis sal dien by oorweging van my kind se aansoek en voortsetting van lidmaatskap.
 3. Ek van mening is dat my kind voldoen aan die vereistes van Die Voortrekkers soos uiteengesit in die lidmaatskapbrosjure.
 4. Ek kennis neem dat my kind hom/haar aan die bepalings van die grondwet, reglemente en standaard prosedures van Die Voortrekkers onderwerp by aanvaarding van sy/haar lidmaatskap en aanvaar dat daar toepaslik volgens die bepalings van Die Voortrekkers se reglemente, insake dissiplinêre optrede, opgetree kan word indien hy/sy die beginsels daarvan of ander landswette oortree. Ek aanvaar dat my kind se deelname aan Voortrekkeraktiwiteite tydelik opgeskort kan word, indien sy/haar optrede na die redelike oordeel van die betrokke bestuursliggaam, ernstig in stryd is met die grondwet, reglemente en standaard prosedures van Die Voortrekkers.
 5. Ek onderneem om toe te sien dat my kind se registrasiegeld jaarliks voor die sperdatum betaal word by gebrek waarvan sy/haar lidmaatskap kan verval.
 6. Ek hiermee Die Voortrekkers, al sy openbare amptenare, al sy verteenwoordigers en lede vrywaar teen aanspreeklikheid van enige eis om skade, uitgesonderd skade veroor saak deur hulle growwe nalatigheid, hetsy gebaseer op geldelike verlies, uitgawes aange gaan in verband met sodanige skade, eise vir pyn en lyding, eise vir verlies aan toekomstige inkomste of watter ander aanspreeklikheid ookal, wat mag voortspruit uit een of meer van die volgende:
  a) dood of besering aan die persoon van bogenoemde kind;
  b) verlies van eiendom van bogenoemde kind terwyl gemelde kind betrokke is by enige aktiwiteit en/of reis op pad na of van enige perseel waar sodanige aktiwiteit aangebied word waarby Die Voortrekkers of enige van sy verteenwoordigers dit op enige vlak georganiseer het of by betrokke is.
 7. Ek hiermee die gemagtigde verteenwoordiger(s) van Die Voortrekkers wat in bevel mag wees tydens enige voorval waarin bogemelde kind beseer mag word, magtig en aanstel om namens en in my plek tot enige van die ondergemelde toe te stem indien ek, om welke rede ookal, nie beskikbaar is nie:
  a) chirurgiese of mediese prosedure en/of toediening van narkose wat nodig mag wees as gevolg van enige besering aan die persoon van die bogemelde kind;
  b) die aangaan van mediese koste in verband met bogemelde kind insluitend nood mediese afvoer.
 8. Ek waarborg en bevestig dat ek self gemagtig is en die reg het om tot sodanige optrede in te stem en bekragtig enige optrede hierkragtens gedoen.
 9. Ek onderneem om enige (van die bogemelde) koste ten opsigte van bogemelde op aanvraag te betaal en onderneem hiermee om Die Voortrekkers en/of enige van sy openbare amptenare en/of enige van sy verteenwoordigers te vergoed vir en vrywaar teen van enige koste wat in hierdie verband aangegaan mag word.
 10. Ek bevestig dat enige mediese rekening direk aan my gestuur moet word en onder neem om alle koste in die verband op aanvraag te betaal.
 11. Die inligting wat ek op aansoek vorm verskaf het korrek is.
 12. Ek die woonadres vermeld in die “Aansoek om Lidmaatskap” kies vir doeleindes van enige kennisgewing aan my, voortspruitend uit enige aksie gedek deur hierdie dokument.

Covid-19 Vlak 1 toestemming en vrywaringsvorm

 1. Ek die ouer / voog van ingeskrewe kind ‘n ingeskrewe voortrekkerlid te Voor-die-Berg kommando is en verleen hiermee my toestemming dat my kind aan Die Voortrekkers se spanbyeenkomste en spankampe mag deelneem.
 2. Die deelname aan alle spanbyeenkomste en kampe word vrywillig gedoen.
 3. Ek dra my magte as ouer / voog vir die duur van die uitstappie oor aan die diensdoenende spanoffisier (e), indien mediese behandeling vir my kind nodig mag wees.
 4. Ek aanvaar dat alle redelike voorsorg getref sal word vir die veiligheid en welstand van my kind en dat ek verantwoordelik gehou sal word vir die betaling van mediese en/of hospitaal rekeninge indien van toepassing.
 5. Ek aanvaar dat die volgende met elke spanbyeenkoms en kamp sal geld:
  1. Die invul van kontrolelys
  2. Die neem van elke spanlid se temperatuur.
  3. Indien enige spanlid enige verkoue/griep simptome en of ‘n temperatuur van meer as 38˚C sal meet, dat die kind toegang tot die perseel en aktiwiteit (e) verbied sal word en dadelik huis toe gestuur sal word op eie onkoste, indien van toepassing
 6. Ek aanvaar dat my kind wel verantwoordelik sal wees vir die volgende:
 7. Dra van gesigmaskers in die openbaar;
  1. Sosiale afstand handhawing van ongeveer 1.5 meter;
  2. Eie tent tydens spankamp/kommandokamp/oordkamp/gebiedskamp/ander voortrekkeraktiwiteite
  3. Eie eetgerei.
 8. Ek erken dat Die Voortekkers en in besonder die kommando en spanoffisier (e) nie aanspreeklik is vir enige Covid-19 positiewe toetsing, weens moontlike blootstelling aan Covid-19 en sal daardeur nie eis vir enige skade of verlies wat mag ontstaan uit die deelname deur my kind aan enige voortrekkeraktiwiteite hê nie.