2020 in ‘n neutedop

2020 in ‘n Neutedop Boekie

Wat gebeur in 2020, wanneer moet my kind deelneem en hoeveel gaan dit kos?

Hieronder volg alles wat u moet weet vir 2020 – van ledegelde, spanfonds, kleredrag en die werking van kampe en kentekendae, asook geraamde uitgawes, ten einde julle in staat te stel om vir die jaar se Voortrekker aktiwiteite te beplan en te begroot. Kies watter aktiwiteite en kostes op jou kind van toepassing is – nie almal neem aan alles deel nie! Kyk ook gerus na die bespreking onderaan vir groter duidelikheid. Inligting rondom die onderskeie aktiwiteite sal deur die loop van die jaar deurgegee word sodra dit beskikbaar is.

Vir enige navrae, kontak ons gerus:
AKL Admin: An-Marie Swanepoel  082 940 7768
E-pos: admin@voordieberg.co.za
KL: Marissa Botha 082 333 4796
E-pos: kommandoleier@voordieberg.co.za

Aktiwiteite in 2020

Spanbyeenkomste

Voortrekkertyd is weekliks op Woensdae 17h00 – 18h00. Andersins sal die spanoffisier met die ouers en kinders ooreenkom op ‘n spesifieke plek, dag en tyd vir spanvergaderings wat almal pas.

Kommandobyeenkomste

Elke kwartaal word ten minste twee kommando aktiwiteite gehou, waartydens al die spanne van die kommando betrokke is. Kommando tyd is 17h00 – 18h00 op ‘n Woensdag.

Kampe

Alle kampe is opsioneel. Spankampe word binne spanverband gereël. Daar is ook ‘n Kommandokamp vir almal en baie Gebiedskampe vir Gr 4-12 om van te kies.

PD – Penkop (Laerskool Seun) & Drawwertjie (Laerskool Dogter)
Verkenners – Hoërskool Seuns & Dogters

Verwys ook na die web:
//transvaal.voortrekkers.org.za
//www.houkoers.co.za

Ledegeld en Lidmaatskap

Begrote Ledegeld vir 2019 vir Gr 1 – 12 beloop R1300.00 vir die jaar. Ledegeld is betaalbaar aan die Voor-die-Berg Voortrekkers in paaiemente (R130 x 10 maande Nov ,19 – Aug ‘20). Die ledegeld sluit alle kostes in wat benodig word om die kommando suksesvol te bedryf.
Nuwe lede voltooi ‘n lidmaatskapsvorm (L1) en lede met ‘n lidnommer voltooi ‘n voortsettingsvorm. Hierdie vorms sal beskikbaar wees tydens die Kommando-opening (Januarie 2020) by die spanoffisier. Nuwe lede kry ‘n lidnommer na die lid geregistreer is by die gebiedskantoor.

Spanfonds

Onthou asseblief dat offisiere glad nie betaling ontvang vir hulle dienste nie! Aangesien offisiere in die verlede baie onkostes t.o.v. aanbiedingsmateriaal, eetgoed ens. uit hulle sakke betaal het, is daar voorgestel dat ‘n spanfonds van R100 per spanlid gehef word wat reeds ingesluit is by die ledegeld, wat gaan vir die dag tot dag uitgawes van die span bv papier, afdrukke, aanbiedingsmateriaal vir graadwielwerk, eetgoed ens. Indien ‘n span addisionele spanfonds nodig het, sal die spanoffisier dit met die span se ouers bespreek. Betalings van spanfonds moet in Voor-die-Berg se rekening gemaak word en ‘n betalingsbewys moet aan die spanoffisier gegee word.

Betalings (Kommando lid-kode)

Alle betalings vir Voortrekker-aktiwiteite (ledegeld, kommando-aktiwiteite, oord/gebiedsaktiwiteite en kampe) word in Voor-die-Berg se rekening betaal. Elke lid ontvang ‘n lid-kode (bv. R-017 of B-022) en hierdie kode word gebruik as verwysing vir ALLE betalings. Elke span sal ook elke kwartaal ‘n staat ontvang. Bewys van betalings moet aan spanoffisier gestuur word. Kontak jou spanoffisier, indien jy nog nie jou lid-kode ontvang het nie. Alle vorms moet asseblief met ‘n betalingsbewys ingedien word.

Rekeningbesonderhede

Naam: Die Voortrekkers: Voor-die-Berg kommando
Bank: ABSA (632005)
Tjek Rek no: 509 411 24
Verwysing: Kommando lid-kode bv. R-017 of B-022

Kleredrag

Klere kan direk by die Voortrekkerdepot in Pierneef straat, Villieria aangekoop word. 012 329 0198

Voortrekker Hempie

Navy Blou gholfhempie met Voortrekker wapen. Dit word gedra met ‘n netjiese denim en wit tekkies en word dan AKTIEWE DRAG genoem. Jou kind moet so ‘n hempie hê alvorens hy/sy ingelyf word, dus moet dit in die loop van sy eerste Voortrekkerjaar aangekoop word.

Erkenningsbaadjie

Navy blou onderbaadjie waarop al die kentekens aangewerk word. Wanneer dit saam met die AKTIEWE DRAG gedra word, word dit FORMELE DRAG genoem. Vanaf Graad 4 is die dra van die erkenningsbaadjie vir formele drag in ons kommando verpligtend.

Spandrag

Onderling in spanverband gereël om spanidentiteit te bevorder.

Spesialisasie Kentekens

Die verwerwing van kentekens is opsioneel en word op ‘n vrywillige basis gedoen. Moedig die kinders asb egter aan om minstens 2 kentekens vir die jaar te probeer verwerf – daar is ‘n groot verskeidenheid om van te kies en dus êrens iets vir elkeen se belangstelling. Behalwe dat dit interessant is, is hulle tog aan die einde van die dag baie trots as hulle die kentekens ontvang. Die verwerwing van ‘n sekere aantal kentekens is ook ‘n voorvereiste vir die toekenning van die Voorslag toekenning in Graad 7.

Kentekens in spanverband

Die spanoffisier sal aan die begin van die jaar een of 2 spesialisasies identifiseer wat in spanverband gedoen sal word. Hy/sy sal jou van die kostes, indien enige, in kennis stel, asook van ‘n lys van items wat benodig sal word, indien van toepassing. Aangesien een van die vereistes is dat daar ‘n sekere aantal ure aan die werk spandeer moet word, moet jy asseblief seker maak dat jou kind die spanbyeenkomste gereeld bywoon sodat hy/sy nie gepenaliseer word nie. Evaluasie vind ook plaas alvorens die kenteken toegeken kan word.

GGA/GGN Kentekendae

By ‘n Gebied Goedgekeurde Aktiwiteit/Naweek (GGA/GGN) kry jou kind geleentheid om spesialisasies waarin hy belangstel, en wat nie in spanverband gedoen word nie, te doen. Dit vind deur die loop van die jaar, gewoonlik op ‘n Saterdag (GGA), of oor ‘n hele naweek (GGN) plaas. Jou spanoffisier sal jou in kennis stel van opkomende kentekendae. Daar sal streng by sluitingsdatums vir inskrywings gehou word en GEEN inskrywings sal verwerk word indien die bewys van betaling nie daarby aangeheg is nie. Inskrywings word aan die spanoffisier gestuur.
LW: Daar word gewoonlik vereis dat minstens 1 volwassene per span wat die dag bywoon, die kinders moet vergesel word vir toesigdoeleindes. Die spanoffisier sal met die ouers reël (of vooraf ‘n rooster opstel) van wie watter dag die toesighouding gaan waarneem. Indien daar nie volwasse toesig is nie, kan die kinders se inskrywings geweier word. Volwassenes wat die dag meemaak betaal ‘n nominale inskrywingsfooi vir middagete/verversings.

Gebiedskampe

Vanaf graad 4 (sommige kampe Graad 3) kan die kinders tydens vakansies op gebiedskampe gaan. Dit is kampe wat deur die Transvaalse Gebied gereël word en waarheen kinders van regoor Transvaal Gebied kan gaan. Elke kind besluit self of – en watter- kamp hy/sy wil bywoon. Dit is glad nie verpligtend nie en word oor die algemeen nie in spanverband gereël nie, hoewel lede van ‘n span kan besluit dat hulle saam ‘n sekere kamp wil gaan bywoon. Die spanoffisier is ook nie noodwendig by die kamp betrokke nie en as hy/sy wel gaan, nie noodwendig by jou kind se groep nie. Tydens hierdie kampe word daar dan ook aan kentekens gewerk. Omdat langer tyd beskikbaar is, word die kentekens meer in diepte en meer prakties aangebied.
Die verblyfsreëlings verskil van kamp tot kamp – by sommige moet die spanne self tente voorsien (verkieslik nie klein 2-man tentjies nie) en by ander word weermagtente voorsien, waarin die kinders dan opgedeel word.
Hierdie kampe is ‘n wonderlike geleentheid vir jou kind om nuwe maats te maak en sy selfvertroue te ontwikkel. As dit enigsins moontlik is, beveel ons aan dat elke kind probeer om minstens 1 gebiedskamp elke jaar of 2 te doen.
Betalings vir gebiedskampe moet in Voor-die-Berg se rekening inbetaal word en vergesel word van ‘n betalingsbewys en inskrywingsvorm.

Daar word gewoonlik vereis dat ‘n kommando minstens 1 volwassene vir elke 6-8 kinders, wat die kamp bywoon, saam stuur vir toesigdoeleindes. Indien die offisier nie self die kamp kan bywoon nie, sal die spanoffisier met die ouers reël vir ‘n volwassene om saam te kamp, indien daar nie reeds genoeg is nie. Indien daar nie genoegsame volwasse toesig is nie, kan die betrokke gebiedskamp die kinders se inskrywings weier.
LW: Aangesien hierdie aktiwiteite nog in die beplanningstadium is, is daar nog nie finale kostes vir 2020 bekend nie en is hierdie dus net geskatte bedrae, gegrond op vorige jare se kostes. Ons neem dus geen verantwoordelikheid vir verskille in geskatte en werklike bedrae nie.

Voor-die-Berg Voortrekkers Kontakbesonderhede:

Kommandoleier: Marissa Botha

Sel: 082 333 4796

Epos: kommandoleier@voordieberg.co.za

AKL Administrasie: An-Marie Swanepoel

Sel: 082 940 7768

Epos: admin@voordieberg.co.za

AKL Finansies: Anel du Plessis

Sel: 083 417 4894

Epos: finansies@voordieberg.co.za